KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Home  /   KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Togore Tull
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 12 October 2015
Pages: 175
PDF File Size: 19.49 Mb
ePub File Size: 15.77 Mb
ISBN: 653-1-98786-396-3
Downloads: 84755
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zurisar

Velike grupe se ponaaju i komuniciraju drugaije od malih, ne toliko zbog razlike u kvantitetu, ve prevashodno zato to to se one i konstituiu zbog ciljeva koji se razlikuju od ciljeva ili svrha male grupe. Sam izraz mnenje, preuzet je iz latinskog jezika.

Muzeologija, skripta – PDF Free Download

Mehanike barijere, kao to su buka, ili kvar na tehnikom pomagalu, blokiraju komunikaciju u fizikom smislu. Vrijeme helenizma je vrijeme pojave muzeja koji se pod nazivom mouseion osniva u Aleksandriji u vrijeme vladavine Ptolomeja i Sotera Time se u odreenoj meri naruava princip ekonominosti komunikativnog procesa, ali se istovremeno doprinosi tome komunikologijaa se informativno dakle, novosteeno znanje lake odri u formi poruke, odnosno, da se pojavi u organizovanom obliku.

Ljudi se kreu jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima.

Kajoa Igra predstavlja specijalan vid komunikacije koji je podreen logici kodova. Proces socijalizacije omoguava aktivno uee individua u komunikaciji sa drugima i itavim drutvom. U njegovoj tiini i praznini ima neeg sakralnog. Egipat skripta skripta za sve studente povijesti, arheologije, povijesti komuniko,ogija itd. Pod ovim pojmom podrazumijevamo dokumentaciju koja se naziva sekundarnom.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Za razliku od denotativnog, konotativno lat. Iako su kategorije javnosti i javnog mnenja svoj potpuni smisao i znaenje dobili u graanskom liberalnom drutvu, njeni koreni, kao to je pokazano, javljaju se jo u grkoj, odnosno, rimskoj antici.

Drugim reima, u nekom komunikativnom procesu, mogu se namerno skrivati odreene poruke, kao to se mogu pojaviti i neke poruke koje komunikologiua nije imao nameru da saopti. Znak je nosilac znaenja, neto to poseduje znaenje, predmet koji neto znai ili, predmet koji upuuje na drugi predmet. U ovom smislu, publika se pojavljuje kao aktivni pretraiva smripta searcher i karakteristina je prevashodno za nove medije kao to su Internet, CD-Rom itd.

  BHAGAVATHAM TELUGU PDF

Semantike barijere nastaju kao posledica neprecizne upotrebe rei. Na oblikovanje poruke utiu razliiti faktori, od individualno-psiholokih, do socijalnih, politikih, kulturnih i drugih.

Ljudi se udruuju u grupe iz dva osnovna razloga. Koreni nahukane mase nalaze se u lovakoj hajci.

Hobs – Levijatan Skripta

Iako ljudsko bie ne ui da komunicira, ono ui kako da komunicira u cilju zadovoljenja svojih potreba. Individuum je bie koje se emancipuje iodvaja od ukih prirodnih odnosa svojom upuenou na drutvo. Unosi suvremeni estetski odnos prema zadanom problemu.

Uopteno govorei, skriptx predstavlja onaj segment komunikativnog procesa koji je pod kontrolom subjekta. Bio je posveden muzama, kderima Zeusa i Mnemozine.

Megatrend – Doc -3 Final Documents. Mase su sutinski konzervativne budui da fetiistiki potuju tradiciju, plaei se zapravo svake korenite promene.

Mediji koriste sve forme komunikacije stvarajui neku vrstu mosta izmeu komunikatora i recipijenta. Elementarne pretpostavke za formuliranje stalnog postava muzeja su kao prve: Prema Kanetijevom miljenju, religija koja zagovara ideju posmrtnog ivota, implicite rauna sa idejom obrata, s tom razlikom to se ovde radi o bojim zapovestima o koje su se grenici ogluivali. Karakteristino je i to da sa individualnim razvojem dolazi i do prelaska iz jedne grupe u drugu.

Muzejska zbirka je skup muzealija i rezultat procesa njihove akumulacije.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Pojam cenzure Ocenjivanje,pregledanje, kritiko ispitivanje Zvanian prethodni pregled stvari za objavljivanje radi odobrenja ili zabrane tampanja i putanja u javnost odreenih poruka Dravna institucija koja obavlja taj posao Ispitna ocena Kontrola i zabranaModaliteti cenzure Oficijelna NeoficijelnaDok se zvanina cenzura temelji na zakonima ili administrativnim regulativima, dotle neoficijelna crpe svoju mo iz ubeivanja koje se ne retko poziva na moralitet, a unajgorem iz ekonomskog ili politikog pritiska,ojaanog zloupotrebom osvedoenog politikog,religioznog ili nekog drugog autoritetaTipovi cenzure Autocenzura Preventivna NaknadnaNovi mediji Pojam cyberspace-a Problem identiteta Izloljivost i anonimnostProblem razgranienja Javno Realno Drutveno Privatno Virtuelno TehnikoKao novi komunikativni fenomen Fantazam bliskosti Problem distance Nova pismenost SMS kao novi komunikativni fenomen.

  DIABOLICAL SUGGESTION PROKOFIEV PDF

Na sposobnosti stvaranja i korienja znakova, temelji se i proizvodnja novih informacija.

Isto znaenje ima i stariji, grki termin doxa. Savremeni model mase zabrane, najotije se pokazuje u trajku u kojem se koncept jednakosti potvruje u jednom dubljem smislu – po odbijanju radnika da dalje rade.

Karakteristike masovne kultureKriterijum kvantiteta Kriterijum standardizacije Homogenizacija uproavajua, imanentna, mehanika Odlike masovne skrripta Formalna organizacija Masovna publika Javnost Sinhronicitet Bezlinost Novi pojam kolektivitetaPolitiki aspekti mas.

Gpp Skripta skripta iz gpp. U sluajevima kada je komunikacija veoma suena, kao to je sluaj u zatvoru, na primer, skriveni komunikacijski modeli i sistemi postaju veoma aktivni. Isto tako, prva filmska skripat, naprimer, upuena na ogranien broj naslova godinje, u sociokulturnom pogledu, gotovo da nema nita zajedniko sa savremenom filmskom publikom. Ritualni i transmisioni komunikooogija teorijske orjentacije: Forma komunikacije predstavlja nain na koji se neto saoptava na primer, govor, pisanje, crtanje ili serija neverbalnih znakova.

Doba baroka i prosvjetiteljstva Ali, iako sve revolucionarne mase po svojoj strukturi predstavljaju nahukane mase, masa obrata je zapravo proces koji zahvata celo drutvo, a okonava se sporo i teko.

Jedna od njih je izgon iz grupe, koja potvruje usamljenost, okmunikologija kao jednu od najteih kazni.