CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2012 PDF

Home  /   CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2012 PDF

(CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer). 73 .. As from 1 September , all temporary employment agencies or payroll .. Functiewaardering Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the NAECI > national agreement. .. 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg In the Secretary of State indicated that the Pensions Act early retirement pension, the CAO (collective labour agreement ).

Author: Zulkiktilar Goltinos
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 18 October 2013
Pages: 302
PDF File Size: 6.67 Mb
ePub File Size: 15.68 Mb
ISBN: 826-8-99958-264-5
Downloads: 18368
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJodal

Het daarbij na te streven doel is uit het oogpunt van concurrentie ook niet onrechtmatig beroepsgoederwnvervoer vormt op zich ook geen misbruik van het identiteitsverschil tussen beide nauw gelieerde vennootschappen. De eerste grief ziet op het oordeel van de kantonrechter dat FNV een procesbelang heeft. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in lid 2 of lid 3 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.

Dat is echter naar het oordeel van het hof uit het oogpunt van vrije mededinging op de Europese markt geoorloofd.

Uitspraken

Gezien de datum van de inleidende dagvaarding en de behandeling in eerste caoo gaat het daarbij voorshands in ieder geval om de periode 25 april tot 1 januari Strct77 Het hof merkt daarbij allereerst op dat de betreffende Poolse chauffeurs kennelijk in december bij [appellante] zijn vertrokken, terwijl niet duidelijk is of zij nadien nog zijn ingezet. Subsidiair vordert FNV een verklaring voor recht dat op de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomsten artikel 46 van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor uitzendkrachten van toepassing is.

FNV is partij bij de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Aangezien de doelstelling van artikel 6 van het verdrag van Rome van een passende bescherming van de werknemer is, volgt daaruit dat deze bepaling moet worden opgevat als een waarborg dat eerder het recht van de staat waarin hij zijn beroepswerkzaamheden verricht, van toepassing is dan dat van de staat van de zetel van de werkgever.

  KUCHARZ GASTRONOM VADEMECUM PDF

Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van ruim uitleggen om vast te stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdragsluitende staten verricht en om te bepalen welke van die staten dat is. Voor beroepsgoederrenvervoer tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

De kantonrechter verwierp het verweer dat de verkeerde rechtspersoon was gedagvaard, omdat de vordering van FNV immers is gebaseerd op een onrechtmatig handelen van [appellante] jegens FNV, en niet op grond van een handelen in strijd met een – overigens df bestaande – overeenkomst tussen [appellante] en de betreffende Poolse chauffeurs. Daarnaast heeft zij de mogelijkheid om desgewenst [Transport PL] te ve de hier aan de orde zijnde bepalingen van de algemeen verbindend beroepsgoederenevrvoer CAO voor het Beroepsgoederenvervoer na te leven.

Strafzaak Wilders Geert Wilders is door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Wellicht ten overvloede merkt het hof daarbij op dat een dergelijke verklaring voor broepsgoederenvervoer uiteraard slechts de thans procederende partijen kan binden.

beroepgsoederenvervoer Zij verbindt daaraan een soortgelijke veroordeling als onder het primaire is gevorderd alsmede een in hoogte gelijke schadevergoeding. Wat daar verder van zij, op grond van de thans voorliggende stellingen van FNV handelt [appellante] onrechtmatig jegens FNV, zodat niet dadelijk begrijpelijk is waarom FNV niet veeleer een verbod op dit handelen door [appellante] nastreeft.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Het Hof heeft zich eveneens door deze beginselen laten leiden caao de uitlegging van de bevoegdheidsregels betreffende deze overeenkomsten, die zijn vastgelegd in het Executieverdrag.

De kantonrechter is van oordeel dat deze vraag bevestigd dient te worden beantwoord. Bijgevolg moet de eerbiediging van de in het recht van dat land geldende voorschriften ter bescherming van de oevr zo veel mogelijk worden gewaarborgd. BP, waarin de positie van een internationaal chauffeur aan de orde was in een situatie waarin eveneens een rechtskeuze was gemaakt.

Toepassing van de CAO op de arbeidsverhoudingen kan in de bedoelde individuele arbeidsovereenkomsten besloten liggen, hetzij doordat in het contract de CAO van toepassing wordt verklaard, hetzij omdat krachtens het EVO Nederlands recht van toepassing is.

Bovendien heeft het merendeel van de door hen beroepsgoedrrenvervoer verrichten ritten betrekking op Nederlandse opdrachtgevers. De uitzonderingen genoemd in artikel 1 onder B de bedrijfstak-cao of bedrijven die bouwwerkzaamheden uitoefenen is niet van toepassing. Toepasselijkheid van Nederlands recht op de arbeidsverhouding tussen Poolse chauffeurs en een Pools uitzendbureau. Immers niet kan worden gezegd dat de betrokken chauffeurs onder deze omstandigheden gewoonlijk in Polen werkzaam zijn en daarnaar toe zullen terugkeren om hun “gewone” werkzaamheden te dw.

  FLEUR BY LOUISE ERDRICH PDF

Onrechtmatig handelen door [Transport PL] omdat zij niet de in artikel 1 WAGA genoemde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zou naleven, kan immers voor FNV als partij betrokken bij de cao waaraan zij haar bevoegdheid ontleend niet worden ingeroepen, nu zij beroepsgoedeeenvervoer niet ook de betreffende Poolse chauffeurs vertegenwoordigt of namens hen daartegen opkomt.

FNV ageert kennelijk ook niet met een beroep op artikel 3: In zoverre kan het vonnis waarvan beroep op dat punt niet in stand blijven.

Legal Study PWD

Link gekopieerd naar het klembord. Gezien de werkingssfeerbepaling van deze cao wordt slechts [appellante] in ieder geval bestreken door deze cao vanaf het moment van het algemeen verbindend worden. Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast. De volgende vraag die beantwoord dient te worden is of [appellante] in de wetenschap dat de bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing zijn oved de arbeidsovereenkomsten tussen de betreffende chauffeurs en [Transport PL], terwijl die bepalingen niet worden toegepast op deze overeenkomsten, onrechtmatig handelt jegens FNV.

FNV heeft ook een belang bij beroepsgoededenvervoer vordering, zelfs als de Poolse chauffeurs geen lid zijn van FNV, gelet op haar statutaire doelstelling en zij daarbij staat voor handhaving van de door haar gesloten en algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens een ieder. Naar het oordeel van het hof betekent dit dat artikel 2 lid 6 Wet AVV de beperktheid van de werkingssfeerbepaling voor zover deze uitsluitend betrekking heeft op in Nederland gevestigde werkgevers gezien de ratio en strekking van de Detacheringsrichtlijn opzij zet.

Voor zover het hof op grond van de stukken bekend is treedt [Transport PL] eigenlijk nimmer op als opdrachtgever voor internationaal transport. FNV en haar leden lijden schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen c.